گروه فناوری اطلاعات خورشید با توجه به رعایت تمامی اصول های زیر به تمام مشتریان خود سرویس می دهد و در ارتباط با هر مسئله ای خود را متعهد میداند:

  1. وقت شناسی در ارتباط با  مشتریان و انجام امور سر وقت
  2. خوشرویی و متانت نسبت به تمامی مشتریان
  3. راهنمایی و ارائه خدمات به مشتریان در اسرع وقت و تلاش جهت تأمین نیازها و رضایتمندی آنان
  4. ارائه اطلاعات لازم به مشتریان جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب
  5. انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد همراه با سرعت و دقت و منطبق با قوانین کشور
  6. احساس مسئولیت نسبت به حرفه و مشتریان
  7. کوشش در جهت افزایش دانش و مهارت های شغلی

البته تمامی اصول و قواعد ذکر شده در پرتو یک اصل کلی به نام محرمانگی اطلاعات و حفظ و نگهداری تمامی اطلاعات بصورت امن شکل گرفته است و گروه فناوری اطلاعات خورشید خود را نسبت به تک تک مشتریان در تمامی موارد بالا متعهد میداند.